insert_drive_file
local_offer
verified_user

ข้อมูลตามหาคนหาย จำนวน 1,623 แถว โดยในแต่ละแถวประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับลำดับที่ (No.), หมายเลขที่ (ID), เพศ,เชื้อชาติ, สัญชาติ, เกิดวันที่, อายุ, การศึกษา, อาชีพ, สถานที่ทำงาน, การแต่งกาย, ทรัพย์สินของที่นำติดตัวไป, ตำหนิ/รูปพรรณ, ลักษณะพิการ, วัน-เวลาที่หาย, สถานที่สูญหาย, ที่อยู่ขณะหาย, สาเหตุที่หาย, ข้อสันนิษฐานการหาย, สถานที่ควรสืบหา, พฤติกรรมโดยย่อ, ตาม ปจว., สำนักงานเขตพื้นที่, สถานที่ติดต่อเมื่อพบตัว

หมายเหตุ: ตัวชุดข้อมูลเป็นการแจ้งประกาศข่าวคนหาย แต่ไม่ได้อัพเดตว่า การพบเจอคนหายแต่อย่างใด

โดยดึงข้อมูลด้วยเทคนิค Web Scraping จากศูนย์บริการข้อมูลคนหายและศพนิรนาม ที่พัฒนาโดย กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ กองทะเบียนประวัติอาชญากร

ชุดข้อมูล

คำอธิบายชุดข้อมูล

Attribute

Data type

Description

ลำดับที่ (No.)

String

เลขกำกับแถว

หมายเลขอ้างอิง (ID)

String

หมายเลขอ้างอิง

เพศ

String

ชาย, หญิง

เชื้อชาติ

String

กัมพูชา, เกาหลี, เกาหลีใต้, จีน, จีน(ไต้หวัน), ญี่ปุ่น, ไทย, ฝรั่งเศส, พม่า และไม่ระบุ

สัญชาติ

String

กัมพูชา, เกาหลี, เกาหลีใต้, จีน, จีน(ไต้หวัน), ญี่ปุ่น, ทรัสต์แปซิฟิค, ไทย, ฝรั่งเศส, ทรัสต์แปซิฟิค และไม่ระบุ

เกิดวันที่

Date

คนหายเกิดวันที่

อายุ

Number

คนหายอายุ

การศึกษา

String

ระดับการศึกษาอยู่ระหว่าง มส.1-5

อาชีพ

String

คนหายมีอาชีพ

สถานที่ทำงาน

String

คนหายทำงานอยู่ที่

การแต่งกาย

String

การแต่งกายในวันที่หาย

ทรัพย์สินของที่นำติดตัวไป

String

ทรัพย์สินของที่นำติดตัวไปในวันที่หาย

ตำหนิ/รูปพรรณ

String

คนหายมีตำหนิ/รูปพรรณ

ลักษณะพิการ

String

คนหายมีลักษณะพิการ

วัน-เวลาที่หาย

DateTime

วัน-เวลาที่หาย

สถานที่สูญหาย

String

สถานที่สูญหาย

ที่อยู่ขณะหาย

String

ที่อยู่ขณะหาย

สาเหตุที่หาย

String

สาเหตุที่หาย

ข้อสันนิษฐานการหาย

String

ข้อสันนิษฐานการหาย

สถานที่ควรสืบหา

String

สถานที่ควรสืบหา

พฤติกรรมโดยย่อ

String

พฤติกรรมโดยย่อ

ตาม ปจว.

String

ข้อความในบันทึกประจำวันของตำรวจ

สำนักงานเขตพื้นที่

String

สำนักงานเขตพื้นที่

สถานที่ติดต่อเมื่อพบตัว

String

สถานที่ติดต่อเมื่อพบตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา

https://missingperson.police.go.th/

องค์กร

ผู้ดูแล

ลิขสิทธิ์ในชุดข้อมูล

เวอร์ชั่น

1.0

วันที่สร้างชุดข้อมูล

June 23, 2021

วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูลล่าสุด

July 5, 2021

แนวทางการใช้ชุดข้อมูล

subscribe

เตือนฉันที เมื่อมีอัพเดต

ฝากอีเมลไว้กับเรา จะได้ไม่พลาดชุดข้อมูลใหม่
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.