Privacy by Design แนวทางการออกแบบโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

Privacy by Design คือแนวทางการออกแบบสินค้า ,บริการ หรือแม้แต่กระบวนการธุรกิจ ให้มีความสามารถในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน