ชุดข้อมูล งบประมาณท้องถิ่นไทย ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ไม่รวมเขตการปกครองพิเศษ) ในชุดข้อมูลนี้จะประกอบไปด้วยเงินอุดหนุนทั่วไป (76 จังหวัด) และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (72 จังหวัด) ของปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)